Účetnictví

Naše společnost pro své klienty v této oblasti působnosti zajišťuje:

 • účetní poradenství
 • vedení daňové evidence ("jednoduchého účetnictví"), a to jak průběžné, tak jednorázové zpracování
 • vedení účetnictví, a to jak pravidelné s měsíčními účetními uzávěrkami, tak jednorázové zpracování celého účetního období
 • rekonstrukce účetnictví
 • mzdové účetnictví

ZÁKLADNÍ ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ našim klientům shrnují tyto body:

 • ručení zpracovatele za zpracování účetnictví v souladu s platnými právními předpisy, a to včetně daňového hlediska
 • odpovědnost zpracovatele za eventuelní vlastní chyby při zpracování účetnictví, na což je i řádně pojištěn
 • součástí vedení účetnictví je zpracování roční účetní závěrky, a to včetně příslušných dokladových inventur závazků a pohledávek a zpracování účetních výkazů
 • v rámci zpracování účetní závěrky zpracujeme pro klienta i přiznání k dani z příjmů včetně jeho zaúčtování
 • upozorňujeme klienty na termíny placení daňových povinností a zpracováváme další daňová přiznání, zejména k dani z přidané hodnoty, ale i k dani z nemovitostí a dani silniční
 • v případě potřeby zpracujeme přiznání k dani z převodu nemovitostí event. ostatním daním
 • samozřejmou součástí zpracování účetnictví je běžné účetní a daňové poradenství, a to včetně upozorňování na neúplné, nepřesné nebo nedostatečně doložené účetní doklady
 • klientům jsou k dispozici všechny výstupy naši kanceláře, které svými pracovníky zajišťujeme, například dle údajů tohoto materiálu
 • roční účetní závěrku zpracujeme se zárukou a na předepsaných tiskopisech, a to včetně zajištění předání příslušným příjemcům
 • pomůžeme se zpracováním přílohy účetní závěrky, a to jak ve zkráceném, tak v plném znění, a to i v neúčetních pasážích této náležitosti účetní závěrky
 • v případě dohody vedeme pro objednatele potřebné účetní knihy operativních evidencí - knihy faktur, knihy evidence majetku, pokladní knihu apod.
 • další dohodnuté služby s plným zajištěním z naší strany

Mzdové účetnictví 

Kromě běžného zpracování mezd v rámci smlouvy je to vedení osobních a mzdových listů s ročním vypořádáním daně z příjmů ze závislé činnosti. Vedeme potřebné tiskopisy, jako je např. Prohlášení poplatníka k dani z příjmů ze závislé činnosti. Vyplňujeme potvrzení pro sociální dávky zaměstnanců, zpracováváme měsíční přehledy pro orgány sociálního zabezpečení - správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Zajišťujeme přihlášky a odhlášky k sociálnímu i zdravotnímu pojištění a veškerá jednání s těmito institucemi. Dále zajišťujeme vedení evidenčních listů a další náležitosti mzdového účetnictví k plné spokojenosti klientů.